25 ส.ค. 2563 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ นำโดยนายโสภณ ชุมทองโด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและสำนึกรักษ์ท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิรัตน์ นุ่มนวล หัวหน้ากลุ่มสมุนไพรบ้านพรุไข่เต่า มาบรรยายให้ความรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด และร่วมกับชาวบ้านในการปลูกพืชสมุนไพร