21 ส.ค. 2563 กิจกรรมยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP

        วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดกิจกรรมยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เรือนผักกูด อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช