9 ก.ย. 2563 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านพรุไข่เต่า

        วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและสำนึกรักท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านพรุไข่เต่า อ.ช้างกลาง จ. นครศรีธรรมราช