25 พ.ย. 2563 การประชุมวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก)

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้มีจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 25 พฤษจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร
  2. ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์
  3. อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์
  4. นางสาวกรชนก กลีบแก้ว
  5. นางสาวอารยา แสนวิจิตร