30 พ.ย. 2563 การประชุมวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)

        หลักสูตรบัญชี ได้มีจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน คือ  ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน ผศ.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง และอาจารย์วรวงค์ ระฆังทอง