3 ธ.ค. 2563 การประชุมวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรนิเทศศาสตร์)

      หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ได้มีจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4  ท่าน

  1. นางสาวกฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
  2. นางสาวจุติวดี ทองนาค
  3. นางสาวประพาภร แซ่อิ๋ว
  4. นายเสรี ศิรินพวงศากร