7 ธ.ค. 2563 การประชุมวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด)

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาตลาด ได้มีจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาตลาด ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3  ท่าน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ
  2. ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง
  3. อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์