8 ธ.ค. 2563 การประชุมวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้มีจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3  ท่าน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองอ่อน
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา แนมใส
  3. นางสาวษมาพร บุตตะโยธี