22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมประจำปี 2563 (สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก)

        วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดกิจกรรมประชุมประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขา ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง โดยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกสหกิจศึกษาในสถานกระกอบการของบริษัท ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ และในเวลา 13.00 น. ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ได้มีการพบปะกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2