13 ม.ค. 2564 พัฒนาหลักสูตร 2565

        วันที่ 13 มกราคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม พัฒนาหลักสูตร 2565 ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากคุณฐิตาภรณ์ คำพุทธ นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร