21 ม.ค. 2564 ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 มกราคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ และวิธีการจัดสรรงบประมาณแตกต่างไปจากปีงบประมาณ 2564 จึงได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณร่วมกัน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี