21 ม.ค. 2564 ประชุมประธานหลักสูตร

        วันที่ 21 มกราคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมประธานหลักสูตร ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี