18 ม.ค. 2564 ทีม TECNA ร่วมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มรภ.นครศรีฯ

        จากสถานการณ์ความต้องการของตลาดงานด้านสื่อสารมวลชนที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีส่งผลให้การผลิตบัณฑิตสาขานี้มีการตื่นตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความเข้มข้นของการแข่งขัน สิ่งที่สำคัญและท้าทายในการสร้างคนป้อนวงการสื่อคือข้อจำกัดในด้านทุนและความท้าทายคือการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ทรงพลังและเติบโตในที่ที่เหมาะกับตนเอง
        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาชีพจากสมาคมเครือข่ายสร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (สคสบ) หรือ TECNA ประกอบด้วย คุณพงศ์สิริ เหตระกูล คุณปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี คุณนนทกร ทวีสุข และ คุณเกียรติศักดิ์ ศรีราษฎร์โนนสูง โดยมี ผศ.สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยได้ร่วมวิพากษ์แนวทางการพัฒนาคนทำสื่อที่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์สื่อมวลชนในยุคแห่งการหลอมรวมเทคโนโลยี โดยประเด็นสำคัญที่ได้เป็นแนวทางหลักในการสร้างบุคลากรในทัศนะของผู้ประกอบการมองเห็นว่า ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การสร้างคอนเทนต์ (Content) ยังคงมาเป็นอันดับต้นๆ ของคนทำงานสื่อเสมอ สิ่งที่เพิ่มเติมคือการมีทักษะในการประยุกต์ การสร้างสรรค์รูปแบบในสไตล์ ของตัวเอง นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ควรเป็นเหมือนเป็ดที่มีทักษะหลากหลายต้องเป็น Super duck แต่กระนั้น ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญหลักอยู่เป็นแกน แต่การอยู่ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้ เพื่อความอยู่รอด เราไม่จำเป็นต้องก้าวอยู่ข้างหน้าเสมอไปเพราะความอยู่รอดไม่ต้องอาศัยทุนจำนวนมากในการซื้อเทคโนโลยี แค่เพียงปรับ ประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เข้ากับบริบทอย่างเหมาะสมเท่านั้น ส่วนรูปแบบการสอนเพื่อไปสู่การเป็นนักประกอบการสื่อนั้นคือการลงมือทำอย่างจริงจังและการเรียนรู้จะความชำนาญจากนักวิชาชีพสื่อโดยตรง