21 ม.ค. 2564 ประชุมกลุ่มย่อย สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

        วันที่ 21 มกราคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดประชุมกลุ่มย่อย ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 อาคารพรหมโยธี