11 ก.พ. 2564 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กิจกรรมการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ด

        ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ ไ้ด้จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กิจกรรมการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ด ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพและศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช