20-21 ก.พ. 2564 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าชุมชน (OTOP)

        วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าชุมชน (OTOP) ประเภทผ้า ของใช้ และเครื่องประดับตกแต่งสู่มาตรฐานการส่งออก ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.โพยมพร รักษาชล ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง และ อ.เมธาวัตร ภูธรภักดี เป็นวิทยากร