17 มี.ค. 2564 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์)

        วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ (สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์) ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2