12 มี.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ