12 มี.ค. 2564 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและหลักสูตรบัญชี

วันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและหลักสูตรบัญชี) ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ