ประมวลภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติเกษตรปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564

ประมวลภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติเกษตรปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินในไตรมาส 2 ณ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช