9 ก.ค. 2564 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
2.อาจารย์ ดร.พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภี แก้วชะฎา