8 ก.ค. 2564 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้1.อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย2.อาจารย์จรุ ถิ่นพระบาท3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองอ่อน