7 ก.ค. 2564 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ ทองเนื้อห้า
2.อาจารย์จรุ ถิ่นพระบาท
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภี แก้วชะฎา