7 ก.ค. 2564 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1.อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์
2.อาจารย์พิชญาภา พริ้มพราย
3.อาจารย์ ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์