6 ก.ค. 2564 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1.อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์
2.อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล