5 ก.ค. 2564 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี สาริปา กรรมการและเลขานุการ