5 ก.ค. 2564 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบัญชี

กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัญชี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1.ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพยอม นาจันทร์ กรรมการ
3.อาจารย์สมนึก เลิศแก้ว กรรมการและเลขานุการ