8 ก.ค. 2564 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1.อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์
2.ดร.โสภณ ชุมทองโด
3.อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง