18 ก.ย. 2561 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        18 ก.ย. 61 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ. โดยมี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี