22 ส.ค. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการติดตามรายงานความก้าวหน้าและถอดบทเรียนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับชุมชน

        22 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการติดตามรายงานความก้าวหน้าและถอดบทเรียนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับชุมชน  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งกิจกรรมเริ่มในเวลา 09.00 น. กล่าวรายงานโดย ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  กล่าวเปิดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับชุมชน”  เวลา 10.00 น. การแบ่งกลุ่มนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการ URMU เรียงลำดับการนำเสนอจากกลุ่มที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มที่ 3 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกลุ่มที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักจากนำเสนอเสร็จเป็นการแบ่งกลุ่มตามคณะ จำนวน 5 คณะ กิจกรรม “ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับชุมชน”  พร้อมการนำเสนอผลการถอดบทเรียนของแต่ละคณะ สรุปบทเรียนและรายงานความก้าวหน้าในภาพรวมการดำเนินงานโครงการ และปิดการประชุม