20 ม.ค. 2562 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย (สกว) ปีที่ 2 รอบที่3

        วันที่ 20 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย (สกว) ปีที่ 2 รอบที่3 โดยมี ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี เป็นประธาน นักวิจัยนำเสนอข้อเสนอโครงการ จำนวน 13 โครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะและกลไกการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่โดย สกว. ประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย อดีต ผอ.คลังสมอง ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.หน่วยวิจัยเชิงพื้นที่ สกว คุณเบญจมาศ ตรีมาศวินิช ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย และผู้ทรงคุณวุฒิภาคีในพื้นที่ เช่น นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขานัน ฯลฯ ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช