7 ก.พ. 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่องานวิจัย ครั้งที่ 2/2562

        วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่องานวิจัย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดยมี ผศ. ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี เป็นประธานการประชุม