19 ธ.ค. 2561 อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “หลักจริยธรรมและการปกป้องผู้รับการวิจัย”

        วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “หลักจริยธรรมและการปกป้องผู้รับการวิจัย” ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว  รศ.ดร.นิมิตร มรกต  และ ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม