6 มิ.ย. 2561 กิจกรรม KM การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

        คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในประเด็นการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการของแต่ละหลักสูตร ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี