8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการสร้างและพัฒนา Facilitator (FA) ด้านพัฒนาบัณฑิต และด้านวิจัย

8 มิ.ย. 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนา Facilitator (FA) ด้านพัฒนาบัณฑิต และด้านวิจัย ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ