13 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย 2561 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) วิจัย และกิจกรรมอบรมการพัฒนาวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยกลางน้ำและระดับปลายน้ำ

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) วิจัยและกิจกรรมอบรมการพัฒนาวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยกลางน้ำและระดับปลายน้ำ ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ บ้านหน้าเกาะรีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง