20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารพรหมโยธี