27 มี.ค. 2562 กิจกรรมการจัดการความรูั(KM)

27 มี.ค. 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรูั(KM) ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ