28 มี.ค. 2562 ประชุมชี้แจงการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

28 มี.ค. 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมชี้แจงการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ