10 มิ.ย 2562 ประชุมกรรมการวิชาการคณะ

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมกรรมการวิชาการคณะ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ