14 มิ.ย. 2562 กิจกรรมจัดทำจัดทำร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินกิจกรรมจัดทำร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการร่วมกับมหาวิทยาลัยในวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562