21 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ ประธานกรรมการ
2. ผศ.สุพยอม นาจันทร์ กรรมการ
3. อ.คนึงนิจ ศรีสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ