22 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. ผศ.สุพยอม นาจันทร์ ประธานกรรมการ
2. อ.วิเชียร มันแหล่ กรรมการ
3. อ.มนฑิรา สังข์ทอง กรรมการและเลขานุการ