24 มิ.ย. 2561 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร. มลิวัลย์ สมศักดิ์ กรรมการ
3. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล กรรมการและเลขานุการ