24-25 มิ.ย. 2562 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพี่น้องสร้างสรรค์ ร่วมใจมุ่งมั่นสู่ MS สามัคคี

24-25 มิ.ย. 2562 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดกิจกรรมพี่น้องสร้างสรรค์ ร่วมใจมุ่งมั่นสู่ MS สามัคคี ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช