25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน ประธานกรรมการ
2. อ.ษมาพร บุตตะโยธี กรรมการ
3. ผศ.โสภี แก้วชะฎา กรรมการและเลขานุการ