25 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. ดร.จีระศักดิ์ สาระรัตน์ ประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ
3. ดร.อารี สาริปา กรรมการและเลขานุการ