26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “พลิกฟื้นคืนผืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ”

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “พลิกฟื้นคืนผืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ” ที่จัดขึ้นโดย กฟผ. ณ บริเวณดินเลนงอกใหม่ จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่ผืนป่าธรรมชาติ