ภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ (กิจกรรมที่ 14) กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ และจิตสาธารณะ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ (กิจกรรมที่ 14) กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ และจิตสาธารณะ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ และรายวิชาสัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ และมีจิตสาธารณะ เพื่อให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้ ตลอดจนเพื่อฝึกพัฒนาให้นักศึกษามีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมในฐานะพลเมือง กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ บริเวณหาดท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

View the embedded image gallery online at:
http://manage.nstru.ac.th/ms/activity?start=30#sigProId193be6542c

 

คณบดี วจก.ราชภัฏทั่วประเทศประชุมเตรียมจัดตั้งสภาคณบดีวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย

คณบดี วจก.ราชภัฏทั่วประเทศประชุมเตรียมจัดตั้งสภาคณบดีวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมออนไลน์กับคณบดีคณะวิทยาการจัดการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อหารือการจัดตั้งสภาคณบดีวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยมีคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เทพสตรี เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยในที่ประชุมมีการชี้แจงถึงที่มาของการจัดประชุม และในการนี้ได้ส่งเอกสารฉบับร่าง “ธรรมนูญสภาคณบดีวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ” ให้แต่ละแห่งพิจารณาในรายละเอียด นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานชั่วคราวขึ้นมาจากตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละภาคเพื่อจัดทำทำเนียบคณบดี และจะมีการนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.ยะลา รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งสภาคณบดีฯ ตามธรรมนูญสภาคณบดีวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจต่อไป