ภาพกิจกรรม

นายกสภาฯ ชวนออกกำลังกาย-ชวนคุย ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันออกกำลังกายเดิน-วิ่งรอบสนามมหาวิทยาลัย จากนั้นรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน และนายกสภาฯ ร่วมพูดคุยประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประเด็นสำคัญคือ การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และการสำรวจอัตรากำลังเพื่อการบรรจุอาจารย์สัญญาจ้าง จากนั้น คณะวิทยาการจัดการมอบธงเจ้าภาพ ให้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สภาคณาจารย์และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมนายกสภาฯ ชวนออกกำลังกายในครั้งต่อไป

 

View the embedded image gallery online at:
http://manage.nstru.ac.th/ms/activity?start=45#sigProId23b2b55918